Přehled bohoslužeb v ČR

Nacházíte se na:  Týn.czAktivityDuchovní nabídka farnosti

Duchovní nabídka farnosti

DUCHOVNÍ NABÍDKA FARNOSTI MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM

Křest dětí

Křest dítěte je především velkou radostí pro rodiče, kteří také nesou svoji plnou zodpovědnost za budoucí výchovu dítěte ve víře. Tuto zodpovědnost nemohou převzít ani prarodiče, ani kmotři, ani přátelé, ačkoliv mohou mít (a mají mít) podíl na této výchově.

Nejprve je vhodné osobní setkání, při kterém domluvíme praktické informace a přípravu rodičů na křest dítěte (Kontakt: Štěpán Filipec, pastorační asistent, tel: 602 457 200).

Křest dospělých

U dospělého člověka je třeba důkladné přípravy k přijetí tzv. iniciačních svátostí církve (křtu, biřmování a prvního svatého přijímání).

Přípravu vede P. Mgr. Vladimír Kelnar, farář (tel: 602 204 213). Nebojte se osobního setkání, kde se domluvíte na podrobnostech přípravy, budete vždy vítáni.

Biřmování

Někdy ji také nazýváme svátost křesťanské dospělosti. Biřmovanec přijímá obdarování Ducha Svatého a má se stát plně odpovědným za svůj život z víry. Tuto svátost lze zpravidla přijmout po dovršení 15 let. (Tel: 222 318 186).

Svátost manželství

K přípravě a přijetí této svátosti kontaktuje přímo kněze nejméně 4 měsíce předem. Nejvhodnější je domluvit osobní setkání (tel: 602 204 213). Důležitou podmínkou je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěn v římskokatolické církvi. Veškeré další náležitosti domluvíme při osobním setkání.

Svátost smíření

Uzdravující svátost, ve které se osobně setkáváme s  milosrdenstvím, které Bůh opakovaně projevuje každému z nás zcela bez podmínek.

Lze ji přijmout pravidelně před polední mši sv. v kostele sv. Havla nebo vždy před nedělní bohoslužbou. Případně po telefonické domluvě kdykoliv (tel: 602 204 213).

Pomazání nemocných a služba trpícím

Lze přijmout po předchozí domluvě s knězem (tel: 602 204 213). Rovněž je možno zajistit návštěvu kněze v nemocnici. Nebojme se kontaktovat duchovního. Zvláště trpící potřebuje slova povzbuzení a útěchy.

Pohřeb

Účast kněze při pohřbu nebo kremaci lze domluvit kdykoliv na tel: 602 204 213, 602 457 200. Rádi posloužíme v této nelehké situaci.

Výuka náboženství (děti)

Neodkládejme základní seznámení se základy křesťanské víry a kultury našim dětem.

V případě zájmu nás kontaktujte na tel: 602 457 200.

Hovory o víře (nejen) pro dospělé

Pravidelná setkání k prohloubení znalostí z oblasti naší víry jsou určena, jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Kontakt: 602 204 213. Srdečně zveme.

Společenství modlitby

Pravidelná společná modlitba nad liturgickými texty nadcházející neděle jsou otevřená všem, kteří chtějí prohloubit svůj duchovní život. Pravidelnou součástí je i eucharistické adorace (kontakt: 724 779 429).

Chvíle nad Písmem sv.

Pravidelná četba biblických knih s jejich výkladem a exkurzemi do oblasti systematické teologie (christologie) je určena pro zájemce a hlubší seznámení s křesťanskou radostnou zvěstí, jak je nám nabídnuta ve slovech Písma sv. (tel: 602 457 200).

Pomoc potřebným a lidem v nouzi

Naše farnost úzce spolupracuje s Arcidiecézní charitou Praha na projektech zmírnění utrpení a pomoci strádajícím (Tříkrálová sbírka, charitativní sbírky při živelných katastrofách apod.). V případě zájmu o tuto problematiku nás kontaktujte na tel: 222 318 186.

Sbor Notre Dame

I vy se můžete stát členem pěveckého sboru, který pravidelně doprovází liturgii nejen v  Týnském chrámu. Případné zájemce rádi uvítáme. (Bližší informace na tel: 602 528 030 – PhDr. Leona Stříteská PhD.).

 

Centrum duchovní správy farnosti

 

Celetná 5, 110 00 Praha 1

Tel: 222 318 186, 602 457 200, 602 204 213

e-mail: dkc@cmail.cz   www.tyn.cz

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Tento web používá redakční systém Clips. Webdesign a tvorba www stránek → Jakub Hejda, Clickmedia 2008.