Přehled bohoslužeb v ČR

Nacházíte se na:  Týn.czAktivitySvatba v kostele

Svatba v kostele

Kontakty:

Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem

Celetná 5, 110 00 Praha 1

e-mail: dkc@cmail.cz

+420 222 318 186, +420 602 457 200

www.tyn.cz

Kontaktní osoba: +420 602 457 200 (Štěpán Filipec, pastorační asistent)
Podmínky svatby v kostele
(více na www.manzelstvi.cz )

Uzavření sňatku v kostele, před církví a před Bohem, není jen krásným obřadem, ale i křesťanskou svátostí. Zároveň jde o úkon, který má právní dopady a je vázán právními přepisy, proto je nutné splnit několik podmínek.
  • Nejdůležitější podmínkou je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl platně pokřtěným katolíkem.
  • Oba musí být svobodní. Církevní sňatek může uzavřít podruhé pouze vdovec nebo vdova. Výjimku tvoří ti, jejichž manželství bylo podle církevního práva neplatné.
  • Předpokladem je osobní víra a rozhodnutí obou snoubenců uzavřít nerozlučný sňatek a zároveň ochota přijmout a vychovávat děti, včetně výchovy ve víře. Jestliže je jeden ze snoubenců pokřtěný mimo katolickou církev, nebo není pokřtěný vůbec, bude potřeba zažádat na biskupství o tzv. dispens, tj. o dovolení uzavřít manželství s nekatolíkem. (S tím pomůže oddávající kněz).
  • Poslední podmínkou je absolvování přípravy na manželství, protože se jedná o závažné rozhodnutí na celý život. Příprava sestává vždy z několika setkání, při kterých jsou postupně probírány věroučné otázky i specificky manželská témata. Je třeba počítat s dostatečným časem. Za přípravu je odpovědný oddávající kněz. Je možné také využít nabídky kurzů přípravy na manželství. Před zahájením takového programu, není potřeba mít vyřízené všechny formální náležitosti. Je vhodné, když se snoubenci začnou připravovat třeba i rok dopředu, zvlášť pokud mají v plánu svatbu v letních či podzimních měsících. Během letních prázdnin jsou možnosti přípravy velmi omezené.
Zařizování svatby znamená také spoustu papírování. Proto přinášíme přehled kroků, které je potřeba udělat a seznam dokumentů potřebných pro církevní a svatební matriku.

Termín a místo svatby:
Ze všeho nejdřív je třeba domluvit si s knězem termín svatby. Lze jej domluvit nejpozději tři měsíce před plánovanou svatbou, ale je dobré přijít klidně v půl ročním předstihu.
Obvykle se svatba slaví v domovské farnosti jednoho ze snoubenců (jestliže je pokřtěný pouze jeden, pak v místě bydliště pokřtěného). Plánují-li snoubenci svatbu v jiném kostele, budou potřebovat tzv. propuštění z farnosti. Jedná se o dovolení faráře z místa bydliště, že svatba může být jinde. Je tedy nutné kontaktovat také faráře z místa bydliště pokřtěného snoubence.
Je nejpraktičtější, aby snoubence oddal farář z kostela, kde se bude svatba konat. Pokud má svatbu vést jiný kněz, bude potřebovat svolení od faráře, který má pověření pro službu ve vámi vybraném kostele.
 

Doklady pro církevní matriku:
• fotokopie rodných listů snoubenců
• fotokopie občanských průkazů snoubenců
• potvrzení o křtu snoubenců – výpis z křestní matriky nesmí být starší než tři měsíce, vydá farní úřad místa křtu.
• potvrzení o absolvování přípravy na manželství
• propuštění z farnosti
• licence vlastního faráře k sňatku 
• údaje o svědcích: jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo (u cizinců místo rodného čísla datum a místo narození)
• osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, ne starší šesti měsíců; doklad je nutný k civilněprávní platnosti manželství
• u vdovce/vdovy: fotokopie úmrtního listu manželky/manžela
• vyplněný Zápis žádosti o církevní sňatek, který získáte v kterékoliv farnosti.
Fotokopie dokladů nemusí být úředně ověřené. Doklady je třeba farnímu úřadu v úplnosti dodat nejpozději jeden měsíc před plánovaným termínem sňatku.
 

Doklady pro svatební matriku:
Je nutné navštívit matriční úřad v obvodu, v němž se má sňatek konat a přinést vyplněný
• protokol o uzavření manželství
• dotazník k uzavření manželství  (titulní stránku nevyplňovat dříve než 6 měsíců před svatbou).
S sebou je třeba mít
• občanské průkazy
• rodné listy
• u vdovce/vdovy: fotokopie úmrtního listu manželky/manžela
• mají-li snoubenci dítě, pak ještě rodný list dítěte
Na místě sepíšete žádost o vydání Osvědčení a matrika vám na základě vašich dokladů potvrdí, že podle zákonů ČR můžete uzavřít sňatek před registrovanou církví.
Obdržíte dva kusy Osvědčení, potvrzený Dotazník a kopii vašich rodných listů anebo jen Osvědčení a Protokol o uzavření manželství. Vše doneste zpět do farnosti, kde chcete uzavřít sňatek.

Vyřízení dokladů po svatbě
Podepisování matriky se koná zpravidla těsně po závěru svatebního obřadu. Podpisů je několik – do státního snubního protokolu (všichni účastníci se podepisují celým jménem i příjmením, nevěsta a ženich uvedou také své jméno a příjmení před sňatkem); poté i do matriky oddaných (opět celými jmény).
Po obřadu dostanou novomanželé potvrzení o uzavření církevního sňatku, které  (nenahrazuje civilní oddací list), a znehodnocené občanské průkazy společně s tzv. Dokladem o změně stavu, který se stává společně s OP platným průkazem totožnosti.
Asi týden po svatbě je možné si na matrice vyzvednout oddací list. Doporučuje se tam nejdřív zavolat. S oddacím listem, s odstřiženým OP a Dokladem o změně stavu se dostavíte na Obvodní úřad či Městský úřad vašeho trvalého bydliště, anebo nového bydliště, a zažádáte o vydání nového občanského průkazu.

Další informace k tématu uzavření manželství např. http://www.domavcr.cz/rady-pro-zivot-v-ceske-republice/rodina/uzavreni-manzelstvi nebo stránky Ministerstva vnitra ČR či Portál veřejné správy ČR –- včetně toho jak uzavírat manželství v cizině a s cizincem

Tento web používá redakční systém Clips. Webdesign a tvorba www stránek → Jakub Hejda, Clickmedia 2008.